Minberin Tarihi

Minberin Tarihi

Minber'in Tarihi 


Minberin Tarihi Nedir?
Minberi
, ilk kullanan kişinin Hz. İbrahim olduğu rivayet edilir. Daha sonra da bilindiği üzere Hz. Muhammed tarafından kullanılmıştır.
Peygamberimiz, bir hurma kütüğüne yaslanıp kerpiçten yapılmış yüksek bir yapının üzerine çıkarak cemaate hitap ediyordu.  İlk minber Peygamberimizin ashabıyla görüşmesinden sonra talebi üzerine bir kadının marangoz olan kölesi tarafından üç basamaklı olarak ılgın ağacından üretildiği rivayet edilir. Şimdiki Mescid-i Nebevî' de bulunan mermerden olan minber ise Osmanlı sultanlarından olan 3.Murat'ın hediyesidir. İslam kültüründe minber de aynı mihrap gibi Peygamberimizin manevi varlığını sembolize eden formlar arasındadır. Peygamberimizin, bu kürsüyü hutbeler dışında, yabancı elçileri kabul ederken kullandığı rivayet edilmiştir. 

Peygamberimizin vefatı akabinde Hz. Ebubekir (r.a.) edebinden dolayı ikinci basamağında, Hz. Ömer (r.a.) ise ilk basamağında hutbe okumuşlardır. Hz. Osman ise altı sene birinci ilk basamağa oturmuş ve sonunda oturma yeri olan basamağa çıkmıştır. Daha sonra bu minberin, sökülüp Şam'a taşınmasına teşebbüs edildi fakat aynı günün akşamında ufukta güneş tutulması gerçekleşti ve bu durum üzerine minberin sökülmesi işleminden  vazgeçildi. Daha sonra bu minberin 1256 tarihinde Abbasiler döneminde çıkan bir yangında yandığı rivayet edilir. Günümüzde de geneli itibari ile minbere çıkan imamlar ve hatipler Peygamberimize ve Halifelere saygıdan ötürü üçüncü kademenin üstüne çıkmayarak daha alçakta otururlar.


 Peygamberimiz nezdinde minber,  bir ilim kürsüsü , yönetim makamı özelliği kazanmıştır. Daha sonraları da halifeler,  göreve başlarken veya görüş sundukları  bir form olarak kullanmaya devam etmişlerdir. Hicri 132 yılından itibaren Mısır'da bulunan camilere minber yerleştirilmesi akabinde bütün cuma camilerine yayılmıştır. Ahşap ve mermer kullanılarak İslam mimarisinin en güzel eserleri yapılmıştır. Ahşap minberden örnek vermek gerekirse en eski örneği olan Keyravan Camii minberidir.

 Osmanlı döneminde de  mermerden yapılan minberler hakimdir. Geometrik bazı şekiller kullanılmış, bitki motifleriyle süslenmiştir. Minberlerdeki bu süslemeler caminin içindeki süslemeleriyle bütünlük arz edip ortaya muhteşem sanat eserlerinin çıkması kaçınılmaz olmuştur.  Şimdiki zamanda minberler artık daha fazla basamak kullanılarak inşa ediliyor. Beş, yedi, dokuz veya daha fazla basamak kullanılması durumu caminin büyüklüğüne göre değişebilmektedir. Sonuç itibari ile minber, zamanla otoritenin, hitabetin simgesi haline gelmiş en güzel unsurlardandır.  Minber Nedir?